Zdravotní péče a bezpečnost Vašich dětí

 

Bezpečnost dětí musí být na prvním místě. Tento fakt berou na vědomí všichni naši vedoucí, lektoři a lidé, kteří s dětmi v průběhu tábora pracují. Zábava a legrace samozřejmě nesmí scházet, ale naše veškeré aktivity a činnosti důkladně plánujeme tak, abychom předešli úrazům či zraněním. Velice pečlivě proto vybíráme tým lidí, kteří se tábora budou účastnit. Oddílový vedoucí, hlavní vedoucí, programová vedoucí, zdravotníci i paní kuchařky, ti všichni musí projít několika koly výběrových řízení a pohovorů. V průměru přijímáme jednoho uchazeče z patnácti kandidátů. Většina našich vedoucích i personál jsou lidé, kteří s námi na tábory jezdí jako osvědčeni pracovníci.

Vedoucí se účastní školení o zásadách bezpečnosti práce s dětmi, o právech dětí i o organizačních záležitostech. Všichni naši vedoucí jsou bezúhonní a zdravotně způsobilí pro práci s dětmi, což nám dokládají výpisem z rejstříků trestů a potvrzením od lékaře. Pokud je zapotřebí, spolehlivost a kvalitu uchazečů na pozici vedoucího si ověřujeme u předchozích zaměstnavatelů.

Aktivity na táboře jsou vždy přizpůsobeny věku a schopnostem dětí. Dbáme na to, aby děti měly vždy vhodné oblečení a obuv vzhledem k počasí. Samozřejmostí je pro nás dohlédnout na ranní a večerní hygienu dětí, na pravidelné mytí rukou před jídlem a po toaletě, na stravování Vašich děti a v neposlední řadě na pitný režim.

 

Zdravotní péče

Po celou dobu je na táboře přítomen kvalifikovaný zdravotník, který se individuálně seznámí s dítětem a jeho zdravotním stavem. Zdravotník také zajišťuje podrobnou zdravotnickou evidenci, tzv. zdravotní kartu. Pozorně si přečte zdravotní posudek od lékaře u všech dětí a zjistí případná zdravotní omezení. Veškeré informace předá oddílovému vedoucímu vašeho dítěte. V neposlední řadě dohlédne na to, aby byly dítěti podány v danou dobu jeho léky.

V případě větších problémů ošetří dítě dětský lékař v místě pobytu. Vždy je na táboře k dispozici služební vozidlo. Pokud by se cokoli stalo, vždy Vás budeme před návštěvou lékaře neprodleně informovat. Táborové středisko je samozřejmě vybaveno ošetřovnou, kde se děti v případě potíží léčí pod dohledem zdravotníka

Úrazy

Riziko úrazu existuje všude. Snažíme se však úrazům a rizikům úrazu maximálně předcházet. Vedoucí mají stálý a nepřetržitý dohled nad dětmi. Ihned po příjezdu do tábora jsou všechny děti proškoleny a poučeny o bezpečném chování v prostorách tábora a po dobu trvání tábora. Jsou seznámeny s táborovým řádem, pravidly chování a bezpečnosti. Riziko úrazu nepodceňujeme. Děti jsou obeznámeny s povinností jakýkoliv případný úraz neprodleně hlásit svému vedoucímu, hlavní vedoucí či zdravotníkovi.

 

Koupání

Již v přihlášce zjišťujeme plavecké dovednosti dětí. Zda je vaše dítě plavec či neplavec a podle toho přizpůsobujeme také možnosti a varianty pro bezpečné koupání. Děti se koupou vždy jen se volením
a pod dozorem vedoucích. Samotné děti jsou opět poučení o bezpečném chování po dobu koupání.

Při koupání jsou vždy vedoucí s dětmi ve vodě a další vedoucí na břehu, aby na vše dohlíželi, tak trochu „s nadhledem“.

 

Přihláška na tábor